Janowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Ochotników Węgierskich 1A/55, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 872 03 58

AKTUALNOŚCI

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ JSM 03.07.2017 GODZ. 16:30

Data dodania, 2017-06-23

WALNE ZGROMADZENIE 2017

Data dodania, 2017-06-05

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zarząd Janowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie art.8 ze znakiem 3 ust.6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz § 30 Statutu Janowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2017 r. o godz. 1630 w Janowskim Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskimprzy ul. Jana Pawła II 3 - sala kinowa zostało zwołane Walne Zgromadzenie członków Janowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z porządkiem obrad stanowiącym załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Zarząd JSM dodatkowo informuje:

1) w siedzibie Janowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim przy ul. Ochotników Węgierskich 1A/55 zostały wyłożone wszystkie materiały, regulaminy, sprawozdania i projekty Uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, a nadto statut JSM,

2) każdemu członkowi JSM przysługuje prawo zapoznania się z wyłożonymi dokumentami, członek ma prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście

Porządek obrad na Walne Zgromadzenie
członków Janowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim zwołane na dzień
27 czerwca 2017 r. o godzinie 1630 - Janowski Ośrodek Kultury w Janowie Lubelskim
przy ul. Jana Pawła II 3 - sala kinowa.


1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej lub innego upoważnionego członka Rady,stwierdzenie przez niego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, zarządzenie wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz (głosowanie jawne oddzielnie na każdego członka komisji).

2. Wybór komisji mandatowo–skrutacyjnej, wyborczej i wnioskowej (trzyosobowe-przewodniczący sekretarz, członek – głosowanie jawne).

3. Zarządzenie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia głosowania w sprawie przyjęcia porządkuobrad Walnego Zgromadzenia (głosowanie jawne).

4. Uzupełniający wybór członka Rady Nadzorczej z osiedla Ochotników Węgierskich i Boh. Poryt. Wzgórza.

5. Przedstawienie rocznego Sprawozdania:

    a) Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2016 r.
    b) Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 r.
    c) Finansowego Janowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok obrotowy 2016.

6. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej, Zarządu i finansowym JSM.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016 r. (głosowanie jawne).

8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Janowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności Spółdzielni za 2016 r. (głosowanie jawne),

9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Janowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok obrotowy 2016 (głosowanie jawne).

10. Podjęcie Uchwały w sprawie wniosków członków JSM, Rady lub Zarządu zgłoszonych w sprawach rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej, Zarządu i finansowego JSM za rok obrotowy 2016 o ile takie wnioski zostaną zgłoszone (głosowanie jawne).

11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu (głosowanie tajne)

a) Mariusz Tyra - Prezes Zarządu za okres 01.01.2016 – 31.12.2016

b) Urszula Wiechnik- Członek Zarządu za okres 01.01.2016 – 31.12.2016

c) Lech Wójcik- Członek Zarządu za okres 01.01.2016 – 31.12.2016

12. Podjęcie Uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie do Walnego Zgromadzenia członków JSM zatwierdzającego rok obrotowy 2017 na podstawie przedstawionego przez Zarząd wniosku (głosowanie jawne).

13. Podjęcie Uchwały i wprowadzenie tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni.

14. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie (głosowanie jawne).

15. Wolne wnioski, dyskusja i podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu członków JSM w dniu 27.06.2017 r. – po ich zgłoszeniu i dyskusji (głosowanie jawne).

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia członków JSM z powodu wyczerpania porządku obrad.

 

JANOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JANOWIE LUBELSKIM POSIADA LOKAL BIUROWY ORAZ SALĘ KONFERENCYJNĄ DO WYNAJĘCIA

Data dodania, 2017-01-09

Wszelkie informacje pod numerem telefonu 669 979 067 do godz. 15:00.

 

PROTOKÓŁ LUSTRACJI

Data dodania, 2015-11-25

W wyniku zawartej w dniu 30 listopada 2014 r. umowy pomiędzy Zarządzem Regionalnego Związku Rewizyjnego Społdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, a Zarządem Janowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim, w dniach od 1 grudnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. została przeprowadzona przez Związek lustracja pełna prowadzonej przez Spółdzielnię działalności za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.

 

Protokół lustracji ustawowej Janowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim

 

GODZINY PRZYJĘĆ

KONTAKT

Poniedziałek 7.30 - 15.30

 

Wtorek 8.00 - 16.00

 

Środa 7.30 - 15.30

 

Czwartek 7.30 - 15.30

 

Piątek 7.30 - 15.30

 

Sobota nieczynne

 

Niedziela nieczynne

 

Janowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Ochotników Węgierskich 1A/55

23-300 Janów Lubelski

 

NIP: 862 000 19 43

KRS: 0000 137 193

Bank Pekao SA:

66 1240 2757 1111 0000 4010 4399

 

e-mail: adm-jsm@o2.pl

 

tel./fax: 15 872 03 58

 

Numery wewnętrzne:

21 - Czynsze

22 - Prezes Zarządu

23 - Administracja

25 - Dział Członkowsko-Mieszkaniowy

26 - Główny Księgowy

28 - Kasa

 

 

 

 

Kotłownia BINSTAL

ul. Wiejska

23-300 Janów Lubelski

 

tel.: 669 979 063

NASI PARTNERZY